/ / Rola państwa w gospodarce

Rola państwa w gospodarce

Rola państwa w gospodarce to kwestiama zasadnicze znaczenie zarówno w praktyce, jak iw teorii. Jednocześnie główne podejścia do rozwiązania tego problemu proponowane przez niektóre szkoły naukowe mają znaczące różnice. Z jednej strony liberalni ekonomiści trzymają się pozycji minimalnej roli państwa w regulowaniu gospodarki. Niektóre szkoły naukowe uzasadniają potrzebę aktywnej interwencji rządu w procesy rynkowe. Trudno jest znaleźć optymalne skale regulacji państwa. Dlatego z historii wynika, że ​​w niektórych krajach panowały okresy, w których dominował zarówno pierwszy, jak i drugi punkt widzenia.

Rolę państwa w gospodarce określa się, kiedyuznając go za podmiot zarządzania, zapewniając organizację funkcjonowania wszystkich elementów pewnego systemu społeczno-gospodarczego. Państwo działające jako przedstawiciel publiczny jako całość ustanawia zasady interakcji innych podmiotów gospodarczych z sprawowaniem kontroli nad ich przestrzeganiem.

Rola państwa w gospodarce rynkowejJest ona zredukowana do egzekwowania prawa pierwszeństwa zapisaną w prawie. Stwierdzi jego realizację w formie systemu sankcji, które mają zastosowanie w przypadku naruszenia obowiązującego prawodawstwa w postaci odpowiedniej regulacji. Rozważając rolę państwa w innym aspekcie, jest to możliwe, aby zobaczyć ekran w postaci równego jednostki gospodarczej razem z prywatnymi firmami, jak to jest w obliczu przedsiębiorstw są one przeprowadzane pewne rodzaje towarów lub usług.

Rola państwa w gospodarce
Miejsce i rola państwa w rosyjskiej gospodarce zstanowisko praktycznego zastosowania można rozpatrywać na podstawie jego interakcji z mechanizmem rynkowym. Regulacja państwa w gospodarce jest konieczna w przypadku sytuacji, w której skutek oddziaływania sił rynkowych nie jest wystarczająco skuteczny ze strony społeczeństwa. Innymi słowy interwencja rządu w gospodarkę jest uzasadniona tylko wtedy, gdy rynek nie zapewnia optymalnego wykorzystania zasobów w interesie publicznym. Sytuacje te nazywane są nieprawidłowościami w funkcjonowaniu rynku, które obejmują:

- Przyjęcie aktów prawnych i kontrola ich egzekucji oraz przestrzeganie praw własności za pomocą zobowiązań umownych.

- Przydział zasobów i zapewnieniedóbr publicznych przy ich wytwarzaniu. Dobra publiczne charakteryzują się pewnymi właściwościami. Po pierwsze, tak zwana niekonkurencyjność, w której brak konkurencji między konsumentami w zakresie prawa do korzystania z tych korzyści wynika ze zwiększenia liczby konsumentów bez zmniejszania użyteczności dostępnej każdemu z nich. Po drugie, nie jest to wyłączność, która przewiduje ograniczenie dostępu indywidualnych konsumentów lub całej grupy do korzyści wynikających z pojawiających się trudności.

Rola państwa w gospodarce zależy nie tylko odobiektywne czynniki, ale można je również określić za pomocą określonych procesów politycznych lub wyboru publicznego. Jednak w niektórych liberalnych krajach wpływ państwa na gospodarkę nie może być ograniczany jedynie przez rekompensatę za niepowodzenia na tradycyjnym rynku.

Należy zauważyć, że rola państwa wgospodarka mieszana charakteryzuje się nieskutecznością nie tylko rynkowego komponentu mechanizmu. Pewne rozszerzenie funkcji regulacyjnej państwa i ilości kontrolowanych przez nią zasobów, powyżej pewnej granicy, negatywnie wpływa na sytuację gospodarczą.

</ p>>
Czytaj więcej: